Image gallery
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
Access and registration
 · 
Higher Education in Design

Graduates aspiring to Ens. Sup.

by

Secretariat

Published on

06/09/2013

RELACIÓN DE TITULADOS/AS EN DESEÑO (LOXSE) QUE ASPIRAN A CURSAR NO ANO ACADÉMICO 2013-14, AS ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO (LOE) NA MESMA ESPECIALIDADE, NAS EEASSD DE GALICIA, POR ESPECIALIDADE E CENTRO ELIXIDO EN 1º OPCIÓN, E ORDENADOS/AS POLA MELLOR CUALIFICACIÓN MEDIA DO SEU EXPEDIENTE ACADÉMICO

Os / as aspirantes que acadan praza deberán formalizar a matrícula na EASD correspondente antes do 16 de setembro de 2013. De non facelo, agás causa debidamente xustificada perante a dirección da mesma, a praza acadada seralle ofrecida ao / á aspirante mellor cualificado da listaxe de agarda.


LINK

Go to the news front page
Access and registration
 · 
Higher Education in Design
WATCH LIVE

Graduates aspiring to Ens. Sup.

06/09/2013
Secretariat
RELACIÓN DE TITULADOS/AS EN DESEÑO (LOXSE) QUE ASPIRAN A CURSAR NO ANO ACADÉMICO 2013-14, AS ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO (LOE) NA MESMA ESPECIALIDADE, NAS EEASSD DE GALICIA, POR ESPECIALIDADE E CENTRO ELIXIDO EN 1º OPCIÓN, E ORDENADOS/AS POLA MELLOR CUALIFICACIÓN MEDIA DO SEU EXPEDIENTE ACADÉMICO

Os / as aspirantes que acadan praza deberán formalizar a matrícula na EASD correspondente antes do 16 de setembro de 2013. De non facelo, agás causa debidamente xustificada perante a dirección da mesma, a praza acadada seralle ofrecida ao / á aspirante mellor cualificado da listaxe de agarda.


LINK

Video gallery

Image gallery

No items found.
No items found.
No items found.
Return to the news page →