Image gallery
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
Access and registration
 · 
Access tests

Access and admission tests for the Higher Design Studies 2023/24

by

address

Published on

07/26/2023

Update:

Segunda adxudicación de prazas

Listaxe de alumnado admitido nas Ensinanzas Superiores de Deseño. Corrección de erros.

Listaxe de alumnado admitido nas Ensinanzas Superiores de Deseño.

Listaxe de alumnado admitido nas Ensinanza Superiores de Deseño correspondente á especialidade de Deseño de Produto. Itinerario de Xoiaría e Complementos.

Cualificacións definitivas de persoas inscritas para a realización da proba específica de acceso ás Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño

Cualificacións definitivas de persoas inscritas para a realización da proba específica de acceso ás Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño | Especialidade Produto

Cualificacións provisionais de persoas inscritas para a realización da proba específica de acceso ás Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño

Cualificacións provisionais de persoas inscritas na EASD Antonio Faílde para a realización da proba específica de acceso ás Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño

Deseño de Produto. Itinerario de Xoiaría e complementos. Listaxe definitiva das persoas admitidas e excluídas para a realización da proba específica (Corrección de erros)

Listaxe definitiva de personas admitidas e excluídas para a proba específica que non se acollan a realizar a proba substitutiva do bacharelato

Deseño de Produto. Itinerario de Xoiaría e complementos. Listaxe provisional das persoas admitidas e excluídas para a realización da proba específica

Listaxe provisional de personas admitidas e excluídas para a proba específica que non se acollan a realizar a proba substitutiva do bacharelato

Cualificacións definitivas obtidas polas persoas aspirantes na proba que substitúe o requisito de titulación de bacharelato para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores

Cualificacións provisionais obtidas polas persoas aspirantes na proba que substitúe o requisito de titulación de bacharelato para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas: proba que substitúe o requisito de titulación de bacharelato

Xúntanse as Resolucións do 4 de abril de 2023 e do 23 de xuño, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se ditan as instrucións e a posterior modificación desas instrucións para o acceso e admisión do alumnado nos estudos superiores de Deseño para o curso 2023/24.

Modificación das instrucións para o acceso e admisión aos estudos superiores de Deseño
Instrucións para o acceso e admisión aos estudos superiores de DeseñoO prazo de presentación de solicitudes comprenderá desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata o día 22 de maio, ambos os dous incluídos. As persoas aspirantes que non se acollan a realizar a proba que substitúeo requisito de titulación de bacharel poderán presentar solicitude ata o día 26 de xuño, inclusive.

Con carácter xeral, as solicitudes deberán realizarse de maneira telemática cubrindo o formulario dispoñible en www.edu.xunta.gal/eas/, e empregando o certificado dixital ou sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365). Non obstante, tamén se poderá formalizar a inscrición directamente nas secretarías das Escolas de Arte e Superiores de Deseño. As persoas aspirantes que só dispoñan de pasaporte deberán realizar a inscrición nas secretarías das escolas.

Na solicitude deberase indicar, por orde de preferencia, a especialidade que desexan cursar, así como a escola a que desexan acceder. Poderase solicitar un máximo de catro opcións. Igualmente, as persoas aspirantes deberán indicar na solicitude a escola de arte e superior de deseño de Galicia en que desexan realizar as ditas probas.
Para completar o proceso de inscrición, deberase presentar unha copia da solicitude, xunto coa documentación requirida, na secretaría de calquera das escolas de arte e superiores de deseño.

Prazas ofertadas:
Estudos Superiores de Deseño Gráfico: Total, 25 prazas.
20 prazas para acceso con proba (das que se reservan 2 prazas para persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%) e 5 prazas para acceso directo.

Estudos Superiores de Deseño de Interiores: Total 25 prazas.
20 prazas para acceso con proba (das que se reservan 2 prazas para persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%) e 5 prazas para acceso directo.
Información a consignar nos impresos de pagamento de taxas:

Importe
64€. Non pode fraccionarse o importe.
Consellería
Consellería de Cultura, Educación e Formación Profesional. Código: 07
Delegación
Ourense. Código:30
Servizo
Ensino Medio. Código 03
Denominación
Estudos Superiores de Deseño. Código 352600
Obxecto de Pago
Inscrición para o acceso aos estudos superiores de deseño curso 2023/24

Ademáis do resto da documentación necesaria para tramitar o procedemento (ver o punto sétimo das Instrucións para o acceso e a admisión aos estudos superiores de Deseño), deberase entregar o xustificante do aboamento dos prezos públicos segundo o Decreto 89/2013, do 13 de xuño (DOG do 17 de xuño), consonte un destes modelos oficiais, xunto co certificado de exención ou redución correspondente, se é o caso:
· Modelo E (autocopiativo en papel facilitado nas secretarías das escolas).
· Modelo AI.
· Modelos 730 e 731, xerados electrónicamente no portal da internet da Axencia Tributaria de Galicia (https://ovt.atriga.gal).

O pagamento dos prezos públicos correspondentes ás probas de acceso poderá ser telemático (cargo en conta ou tarxeta) ou presencial (mediante un impreso para presentar na entidade bancaria). Este pagamento non poderá ser fraccionado.


RESUMO DO CALENDARIO DE ACCESO E ADMISIÓN:

Presentación das solicitudes e Proba substitutiva de bacharelato · Persoas  que se acollan a realizar a proba que substitúe o requisito de titulación de bacharel

Do 21 de abril ao 22 de maio · Data límite de presentación de solicitudes que se teñan que acoller á realización da proba substitutiva do Bacharelato. Telemática ou nas EASD.
24 de maio · Listaxe provisional de persoas inscritas admitidas para a realización da proba substitutiva.
25 e 26 de maio · Reclamacións contra a listaxe provisional.
29 de maio ·
Listaxe definitiva de persoas admitidas para a realización da proba substitutiva.
30 de maio ·
Proba substitutiva do Bacharelato no IES San Clemente de Santiago de Compostela.
2 de xuño ·
Cualificacións provisionais.
5 e 6 de xuño ·
Reclamacións contra as cualificacións provisionais.
9 de xuño ·
Cualificacións definitivas.

Presentación das solicitudes · Persoas  que non se acollan a realizar a proba que substitúe o requisito de titulación de bacharel

26 de xuño · Data límite de presentación de solicitudes que non se teñan que acoller á realización da proba substitutiva do Bacharelato. Telemática ou nas EASD.
28 de xuño · Listaxe definitiva de persoas admitidas.
29 e 30 de xuño ·
Reclamacións contra a listaxe provisional.
3 de xullo ·
Listaxe definitiva das persoas admitidas para a realización da proba específica.

Probas específicas para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores de deseño

4 de xullo · Probas específicas para o acceso aos estudos superiores de deseño nas Escolas de Arte e Superiores de Deseño.
7 de xullo ·
Cualificacións provisionais.
10 e 11 de xullo · Reclamacións contra as cualificacións provisionais.
13 de xullo · Cualificacións definitivas da proba específica.
17 de xullo ·
Asignación de prazas para cada escola e especialidade.

Matrícula

19 a 21 de xullo ·
Matrícula.
26 de xullo · 2ª adxudicación de prazas vacantes.
27 e 28 de xullo ·
Matícula 2ª adxudicación.
31 de xullo · Listaxe de alumnado matriculado en cada especialidade e prazas vacantes por especialidade, o calendario de matrícula e realización no caso dese convocaren probas extraordinarias no mes de setembro.

Probas e matrícula extraordinarias

Primeiros de setembro · Probas de acceso extraordinarias no caso de aínda existir vacantes.
7 de setembro · Adxudicación de Prazas.
8 e 11 de setembro ·
Matrícula extraordinaria.
Go to the news front page
Access and registration
 · 
Access tests
WATCH LIVE

Access and admission tests for the Higher Design Studies 2023/24

Update | Second allocation of places

07/26/2023
address

Update:

Segunda adxudicación de prazas

Listaxe de alumnado admitido nas Ensinanzas Superiores de Deseño. Corrección de erros.

Listaxe de alumnado admitido nas Ensinanzas Superiores de Deseño.

Listaxe de alumnado admitido nas Ensinanza Superiores de Deseño correspondente á especialidade de Deseño de Produto. Itinerario de Xoiaría e Complementos.

Cualificacións definitivas de persoas inscritas para a realización da proba específica de acceso ás Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño

Cualificacións definitivas de persoas inscritas para a realización da proba específica de acceso ás Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño | Especialidade Produto

Cualificacións provisionais de persoas inscritas para a realización da proba específica de acceso ás Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño

Cualificacións provisionais de persoas inscritas na EASD Antonio Faílde para a realización da proba específica de acceso ás Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño

Deseño de Produto. Itinerario de Xoiaría e complementos. Listaxe definitiva das persoas admitidas e excluídas para a realización da proba específica (Corrección de erros)

Listaxe definitiva de personas admitidas e excluídas para a proba específica que non se acollan a realizar a proba substitutiva do bacharelato

Deseño de Produto. Itinerario de Xoiaría e complementos. Listaxe provisional das persoas admitidas e excluídas para a realización da proba específica

Listaxe provisional de personas admitidas e excluídas para a proba específica que non se acollan a realizar a proba substitutiva do bacharelato

Cualificacións definitivas obtidas polas persoas aspirantes na proba que substitúe o requisito de titulación de bacharelato para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores

Cualificacións provisionais obtidas polas persoas aspirantes na proba que substitúe o requisito de titulación de bacharelato para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas: proba que substitúe o requisito de titulación de bacharelato

Xúntanse as Resolucións do 4 de abril de 2023 e do 23 de xuño, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se ditan as instrucións e a posterior modificación desas instrucións para o acceso e admisión do alumnado nos estudos superiores de Deseño para o curso 2023/24.

Modificación das instrucións para o acceso e admisión aos estudos superiores de Deseño
Instrucións para o acceso e admisión aos estudos superiores de DeseñoO prazo de presentación de solicitudes comprenderá desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata o día 22 de maio, ambos os dous incluídos. As persoas aspirantes que non se acollan a realizar a proba que substitúeo requisito de titulación de bacharel poderán presentar solicitude ata o día 26 de xuño, inclusive.

Con carácter xeral, as solicitudes deberán realizarse de maneira telemática cubrindo o formulario dispoñible en www.edu.xunta.gal/eas/, e empregando o certificado dixital ou sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365). Non obstante, tamén se poderá formalizar a inscrición directamente nas secretarías das Escolas de Arte e Superiores de Deseño. As persoas aspirantes que só dispoñan de pasaporte deberán realizar a inscrición nas secretarías das escolas.

Na solicitude deberase indicar, por orde de preferencia, a especialidade que desexan cursar, así como a escola a que desexan acceder. Poderase solicitar un máximo de catro opcións. Igualmente, as persoas aspirantes deberán indicar na solicitude a escola de arte e superior de deseño de Galicia en que desexan realizar as ditas probas.
Para completar o proceso de inscrición, deberase presentar unha copia da solicitude, xunto coa documentación requirida, na secretaría de calquera das escolas de arte e superiores de deseño.

Prazas ofertadas:
Estudos Superiores de Deseño Gráfico: Total, 25 prazas.
20 prazas para acceso con proba (das que se reservan 2 prazas para persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%) e 5 prazas para acceso directo.

Estudos Superiores de Deseño de Interiores: Total 25 prazas.
20 prazas para acceso con proba (das que se reservan 2 prazas para persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%) e 5 prazas para acceso directo.
Información a consignar nos impresos de pagamento de taxas:

Importe
64€. Non pode fraccionarse o importe.
Consellería
Consellería de Cultura, Educación e Formación Profesional. Código: 07
Delegación
Ourense. Código:30
Servizo
Ensino Medio. Código 03
Denominación
Estudos Superiores de Deseño. Código 352600
Obxecto de Pago
Inscrición para o acceso aos estudos superiores de deseño curso 2023/24

Ademáis do resto da documentación necesaria para tramitar o procedemento (ver o punto sétimo das Instrucións para o acceso e a admisión aos estudos superiores de Deseño), deberase entregar o xustificante do aboamento dos prezos públicos segundo o Decreto 89/2013, do 13 de xuño (DOG do 17 de xuño), consonte un destes modelos oficiais, xunto co certificado de exención ou redución correspondente, se é o caso:
· Modelo E (autocopiativo en papel facilitado nas secretarías das escolas).
· Modelo AI.
· Modelos 730 e 731, xerados electrónicamente no portal da internet da Axencia Tributaria de Galicia (https://ovt.atriga.gal).

O pagamento dos prezos públicos correspondentes ás probas de acceso poderá ser telemático (cargo en conta ou tarxeta) ou presencial (mediante un impreso para presentar na entidade bancaria). Este pagamento non poderá ser fraccionado.


RESUMO DO CALENDARIO DE ACCESO E ADMISIÓN:

Presentación das solicitudes e Proba substitutiva de bacharelato · Persoas  que se acollan a realizar a proba que substitúe o requisito de titulación de bacharel

Do 21 de abril ao 22 de maio · Data límite de presentación de solicitudes que se teñan que acoller á realización da proba substitutiva do Bacharelato. Telemática ou nas EASD.
24 de maio · Listaxe provisional de persoas inscritas admitidas para a realización da proba substitutiva.
25 e 26 de maio · Reclamacións contra a listaxe provisional.
29 de maio ·
Listaxe definitiva de persoas admitidas para a realización da proba substitutiva.
30 de maio ·
Proba substitutiva do Bacharelato no IES San Clemente de Santiago de Compostela.
2 de xuño ·
Cualificacións provisionais.
5 e 6 de xuño ·
Reclamacións contra as cualificacións provisionais.
9 de xuño ·
Cualificacións definitivas.

Presentación das solicitudes · Persoas  que non se acollan a realizar a proba que substitúe o requisito de titulación de bacharel

26 de xuño · Data límite de presentación de solicitudes que non se teñan que acoller á realización da proba substitutiva do Bacharelato. Telemática ou nas EASD.
28 de xuño · Listaxe definitiva de persoas admitidas.
29 e 30 de xuño ·
Reclamacións contra a listaxe provisional.
3 de xullo ·
Listaxe definitiva das persoas admitidas para a realización da proba específica.

Probas específicas para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores de deseño

4 de xullo · Probas específicas para o acceso aos estudos superiores de deseño nas Escolas de Arte e Superiores de Deseño.
7 de xullo ·
Cualificacións provisionais.
10 e 11 de xullo · Reclamacións contra as cualificacións provisionais.
13 de xullo · Cualificacións definitivas da proba específica.
17 de xullo ·
Asignación de prazas para cada escola e especialidade.

Matrícula

19 a 21 de xullo ·
Matrícula.
26 de xullo · 2ª adxudicación de prazas vacantes.
27 e 28 de xullo ·
Matícula 2ª adxudicación.
31 de xullo · Listaxe de alumnado matriculado en cada especialidade e prazas vacantes por especialidade, o calendario de matrícula e realización no caso dese convocaren probas extraordinarias no mes de setembro.

Probas e matrícula extraordinarias

Primeiros de setembro · Probas de acceso extraordinarias no caso de aínda existir vacantes.
7 de setembro · Adxudicación de Prazas.
8 e 11 de setembro ·
Matrícula extraordinaria.
Video gallery

Image gallery

No items found.
No items found.
No items found.
Return to the news page →